Nieuws

 • Streekarchivaris niet op 6 april op Ameland

  (30-03-2017)

  Het bezoek van de streekarchivaris op donderdag 6 april aan het gemeentehuis gaat niet door.

  Lees meer
 • Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Smitteweg 15, Ballum

  (29-03-2017)

  Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingebracht. Het college heeft de omgevingsvergunning verleend.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Veerweg Nes

  (27-03-2017)

  Van 27 maart tot en met 7 april 2017 vinden er wegwerkzaamheden plaats op de Veerweg. De rijbaan en het fietspad krijgen nieuw asfalt. Waar gewerkt wordt is ook hinder. Tijdens de werkzaamheden zullen aantal wegen afgesloten zijn.  

  Lees meer
 • Nieuwe AED's op Ameland

  (27-03-2017)

  Ameland heeft, in geval van nood, de beschikking over circa 35 Automatische Externe Defibrillatoren (AED). Het gebruik van een AED kan in combinatie met reanimatie een leven redden. Om de dekkingsgraad te vergroten, plaatsen we op strategische locaties extra AED-kasten, zodat er meer AED’s 24 uur per dag beschikbaar zijn. Deze AED-kasten, die bij gemeentelijke gebouwen en bij bedrijven worden geplaatst, melden we aan bij Hartslagnu.nl. Hulpverleners kunnen dan bij een melding gebruik maken van de AED’s.

  Lees meer
 • Openbare raadscommissievergadering op 3 april

  (27-03-2017)

  U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 3 april om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u rechtstreeks beluisteren via de LOA.

  Lees meer
 • Duurzaam Bouwloket op 30 maart

  (21-03-2017)

  Op donderdag 30 maart kunt u weer terecht bij Antoine Maartens van het Duurzaam Bouwloket voor advies en informatie. Hij kan u helpen met al uw vragen over energiebesparing en subsidieregelingen op dit gebied.

  Lees meer
 • Philips Lighting voorziet Ameland van duurzame connected straatverlichting

  (21-03-2017)

  Alle openbare verlichting op Ameland wordt binnenkort door Philips Lighting, één van de convenantpartners van Duurzaam Ameland, vervangen door op afstand bedienbare connected en duurzame LED-straatverlichting.

  Lees meer
 • Ter inzage processen-verbaal N10 en N11

  (17-03-2017)

  De burgemeester van Ameland maakt bekend dat in verband met de op woensdag 15 maart 2017 gehouden Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, conform artikel N12 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage ligt:

  Lees meer
 • Gastenonderzoek Ameland en Schiermonnikoog van start

  (17-03-2017)

  In navolging van Terschelling en Vlieland starten ook de gemeente Ameland en de gemeente Schiermonnikoog met een continu gastenonderzoek. Met dit gastenonderzoek willen de Waddeneilanden meer inzicht verkrijgen in het type toerist dat de Waddeneilanden bezoekt en hun waardering voor, tijdsbesteding op en ervaringen met de Waddeneilanden. Het onderzoek gaat binnenkort van start en wordt met medewerking van Wagenborg Passagiersdiensten uitgevoerd.

  Lees meer
 • Tweeëndertig warmtepompen voor energiezuinigere huurwoningen

  (17-03-2017)

  De gemeente Ameland, GasTerra en drie lokale installateurs zijn gestart met de installatie van hybride warmtepompen in tweeëndertig huurwoningen van de gemeente. De warmtepompen gaan de woningen grotendeels duurzaam verwarmen, waarbij de energiekosten voor de huurders dalen. Het project sluit aan bij de duurzame ambitie van Ameland en de wens om de woningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland zuiniger te maken.

  Lees meer
 • Voorlopige uitslag Tweede Kamer Verkiezingen 2017

  (16-03-2017)

  De voorlopige uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen in de gemeente Ameland op 15 maart 2017 is:

  Lees meer
 • Update herinrichting veerdam Nes

  (16-03-2017)

  De herinrichting van de veerdam in Nes ligt op schema. De aanleg van het parkeerterrein is bijna gereed. Naar verwachting kan het gehele parkeerterrein maandag 20 maart in gebruik worden genomen. Ook de busperrons zijn dan gereed voor gebruik.

  Lees meer
 • Vacature bestuurslid Openbaar Primair Onderwijs Ameland

  (16-03-2017)

  Het Openbaar Primair Onderwijs Ameland bestaat uit twee basisscholen op twee locaties: obs ’ t Ienster in Ballum en obs De Schakel in Hollum. Het bestuur van het openbaar primair onderwijs heeft tot taak sturing en richting te geven aan een krachtig en gezond openbaar primair onderwijs binnen de gemeente Ameland. Het bestuur concentreert zich op de vaststelling van beleid op hoofdlijnen en controle van beleidsresultaten. De uitvoering van het beleid is de verantwoordelijkheid van de directeur, ondersteund door de twee locatiecoördinatoren.

  Lees meer
 • Uitstekend eerste jaar voor Zonnepark Ameland

  (14-03-2017)

  Zonnepark Ameland heeft een voortreffelijk eerste jaar achter de rug. De elektriciteitsproductie was in totaal 7.096 MWh. Dit is ruim boven de verwachtte opbrengst.

  Lees meer
 • Eerste kievitsei op Ameland gevonden

  (13-03-2017)

  Op zaterdag 11 maart vond Cor de Boer uit Hollum rond 17.00 uur het eerste kievitsei op Ameland. Het nestje met het eitje lag in een weiland aan de hoek van de Zuider Grieweg en de Skuteweg bij Ballum.

  Lees meer
 • Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Ballumerweg 21, Nes

  (08-03-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project.

  • Ballumerweg 21 te Nes Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie A, nummer 4673: aanbouwen van een woning met een ondergeschikt verblijfsrecreatief appartement. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 2 oktober 2016 en betreft de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

  Lees meer
 • Nog geen plan van aanpak voor toekomstbestendige ouderenzorg

  (06-03-2017)

  Mediation moet uitkomst bieden


  Ondanks een getekende intentieverklaring is het nog niet gelukt om tot een plan van aanpak te komen voor een toekomstbestendige ouderenzorg op Ameland. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat nu helpen om tot een oplossing te komen. De gemeente houdt onverkort vast aan de doelstelling ‘Duurzame zorg op het eiland, zo compleet mogelijk’.

  Lees meer
 • Aanmeldactie voor mantelzorgers weer van start

  (01-03-2017)

  De gemeente Ameland waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente. Veel meer dan wij nu in beeld hebben. Daarom houden wij ook dit jaar weer een aanmeldactie voor mantelzorgers. Mantelzorgers die zich nog niet eerder hebben aangemeld bij de gemeente en dit voor 15 april 2017 doen, ontvangen uiterlijk eind april een VVV-bon van € 75,00. Mantelzorgers die zich al eerder hebben aangemeld bij de gemeente, ontvangen de VVV-bon binnenkort automatisch.

  Lees meer
 • Tegemoetkoming meerkosten beperkingen of chronische problemen 2016

  (22-02-2017)

  Het Rijk heeft een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft, zoals de Wtcg-vergoeding (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) die via het CAK werd uitbetaald. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat. Bent u inwoner van Ameland met een inkomen tot 140% van de toepasselijke bijstandsnorm met een Wmo-indicatie en/of een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 200,00 op jaarbasis.

  Lees meer
 • Activiteitenkalender 2017

  (11-01-2017)

  De verschillende organisaties van evenementen op Ameland hebben in 2016 de data van evenementen doorgegeven die zij in 2017 willen organiseren. Deze activiteitenkalender met de akkoord bevonden datums voor het jaar 2017 is vastgesteld.

  Lees meer
 • Gemeente Ameland werkt samen met Jeugdsportfonds Friesland

  (30-11-2016)

  Omdat sport belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, vindt de gemeente Ameland dat alle kinderen moeten kunnen sporten. De gemeente Ameland werkt daarom samen met Jeugdsportfonds Friesland. Het fonds betaalt voor kinderen een lidmaatschap en/of sportattributen en zo kunnen deze kinderen lid worden van een sportvereniging.

  Lees meer
Archief