College van burgemeester en wethouders

Albert de Hoop

de Hoop
contactgegevens en taken Albert de Hoop
FunctieBurgemeester
AdresDuinweg 21
9163 GH  Nes Ameland
Telefoonnummer(0519) 555 555
E-mail adresburgemeester@ameland.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken
 • Internationale samenwerking
 • Voorlichting en communicatie
 • Personeelszaken en organisatie
 • FinanciĆ«n
 • Onderwijs
 • Archiefzaken

Will Bakema

Bakema
contactgegevens en taken Will Bakema
FunctieWethouder
AdresSchoolstraat 2
9163 GE  Nes Ameland
Telefoonnummer(0519) 555 555
E-mail adreswbakema@ameland.nl
Taken
 • 1e locoburgemeester
 • Economische zaken en toerisme Waddeneilanden
 • Kwaliteitsborging gemeentelijke processen
 • Juridische zaken
 • Europese wetgeving
 • Privaatrechtelijke zaken
 • Grondzaken
 • Economische zaken
 • Toerisme en recreatie
 • Horeca- en verblijf toeristisch beleid
 • Detailhandelzaken
 • Agrarische zaken
 • Streekagenda en Gebiedsplatform Waddeneilanden
 • Natuurbeleid en Beheerplan Natura 2000
 • Ruimtelijke plannen en Structuurvisies
Politieke partijAMELAND'82

Linda van der Deen

van der Deen
contactgegevens en taken Linda van der Deen
FunctieWethouder
AdresBurenlaan 13
9161 AJ  Hollum
E-mail adreslvanderdeen@ameland.nl
Taken
 • 3e locoburgemeester
 • Sociale zaken / sociaal domein:
  • Ouderenzorg
  • WMO
  • Participatiewet
  • Jeugdzorg
  • Gebiedsgericht werken
  • Volksgezondheid
Politieke partijVVD

Nico Oud

Oud
contactgegevens en taken Nico Oud
FunctieWethouder
AdresKooiweg 11
9164 KM  Buren
Telefoonnummer(0519) 555 555
E-mail adresnoud@ameland.nl
Taken
 • 2e locoburgemeester
 • VROM en Duurzaamheid Waddeneilanden
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Omgevingsvergunningen
 • Volkshuisvesting en woningbedrijf
 • Stads- en dorpsvernieuwing
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Afvalstoffen en milieu
 • Duurzaamheid
 • Sport en cultuur
 • Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Kustbescherming
 • Waterschapszaken en waterbeheer
Politieke partijCDA

Marloes van Rijswijk

van Rijswijk
contactgegevens en taken Marloes van Rijswijk
FunctieSecretaris-directeur
Telefoonnummer(0519) 555 555
E-mail adresmvanrijswijk@ameland.nl
Taken
 • Ondersteuning college van burgemeester en wethouders
 • Hoofd ambtelijke organisatie